Uslovi

Uslovi

 

MN PRESS PHOTO fotografiše sportska dešavanja. Preuzete fotografije se mogu koristiti sve dok su sledeći uslovi ispunjeni.

Slike visoke rezolucije koje su preuzete mogu se koristiti za ilustraciju istinitih članaka i/ili materijala koji se objavljuje na Internetu, u časopisima, novinama, u  štampanim ili elektronskim medijima. Kupovina fotografije visoke rezolucije ne prenosi autorsko pravo. Ne možete tvrditi da je slika vaša, zabranjena je prodaja trećim licima, zabranjeno je ustupanje ili na bilo koji način distribuirati fotografiju. Etički principi se moraju primienjivati na korišćenje u medijima. Kada koristite  fotografiju u medijima vi ste isključivo odgovorni za bilo kakve zahteve koji se odnose ili proizlaze iz bilo koje vizuelne manipulacije slike. Standardna manipulacija kao što su kadriranje ili podešavanje svetla i kontrasta je dopuštena ukoliko ne utiče na vizuelnu poruku. Zadržavamo pravo da odbijemo bilo koju sliku za koju smatramo da nije prikladna.

 

Fotografije se ne mogu se koristiti u komercijalne svrhe. Te fotografije mogu da sadrže prepoznatljive robne marke, mesta i ljude bez odgovarajuće pravne podloge za komercijalnu upotrebu. Oni se mogu koristiti na Internetu, u časopisima i novinama ili za druge ne-komercijalne potrebe.

 

Obaveštenje o autorskim pravima

 

Ako se fotografija prikazuje u masovnim medijima (blog ili internet strana, časopis, novine ili TV), obaveštenje o autorskim pravima mora biti prikazano uz fotografiju. Ovo obaveštenje mora sadržati sledeći tekst: "Fotografija: MN Press Photo".

 

Ograničenja

 

Zabranjeno je:

 

Da se fotografija učini dostupna za besplatno preuzimanje;

Da se ustupa ili preprodaje trećim licima;

Da se dozvoli trecim licima trajno korišćenje fotografije;

Postavljanje nemodifikovane datoteke u formatu većem od w = 1000 i H = 1400 piksela (za slike) i 640 x 480 piksela (za video);

Da se koristi za Izradu službenog logotipa, naziva firme ili zaštitnog znaka;

Da se koristi za pornografske svrhe;

Da se koristi za bilo kakve ilegalne svrhe;

Da se koristi za Spam poruke;

Da se koristi u stvarima ili proizvodima koje podstiču rasizam ili druge diskriminatorne radnje koje bi mogle osramotiti autora ili model;

Da se koristi, pokazuje ili objavljuje materijal na način koji će dovesti do zaključka da je model odobrava ili prihvata predmet ili uslugu; 

 

© 1998 - 2018 MN PRESS PHOTO All rights reserved

MN PRESS PHOTO

www.mnpressphoto.com
office@mnpressphoto.com