Uslovi korišćenja

PRAVILA

 

Sadržaj veb arhive i tehnologija koja je korišćene su zaštićene zakonom. U slučaju da nije izričito napomenuto, sve fotografije objavljene na veb arhivi agencije MN PRESS PHOTO su vlasništvo agencije.


OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA ARHIVE AGENCIJE "MN PRESS PHOTO”


Veb arhiva je vlasništvo agencije MN PRESS PHOTO te pristupom navedenim stranicama korisnik prihvata sve navedene opšte uslove korišćenja a smatra se da je u svakom trenutku upoznat sa istima.

Korišćenjem sadržaja, pregledom i posetom veb arhivi korisnik takođe potvrđuje da razume i prihvata sve zakonske odredbe Zakona o autorskom i srodnim pravima kao i odredbe drugih primenjivih zakona koji se odnose na zaštitu intelektualne svojine i autorskih prava.

Agencija MN PRESS PHOTO ima pravo u svakom trenutku da promeni opšte uslove korišćenja bez prethodne najave i posebnog obaveštavanja korisnika.


KORIŠĆENJE FOTOGRAFIJA

 

Sve fotografije u arhivi su vlasništvo agencije MN PRESS PHOTO ili treće osobe sa kojom agencija MN PRESS PHOTO ima sklopljen ugovor o saradnji (usmeni ili pismeni).

Sve fotografije kreirane su u skladu sa profesionalnim fotografskim standardima. Veb arhivu agencije MN PRESS PHOTO korisnik koristi na vlastitu odgovornost i agencija MN PRESS PHOTO nije odgovorna za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem ovih fotografija, niti za štetu koja može nastati korisniku ili trećim licima upotrebom ili zloupotrebom fotografija.

Bez pismene saglasnosti ili ugovora o korišćenju sa agencijom MN PRESS PHOTO  nije dozvoljeno korišćenje, umnožavanje, prosleđivanje trećim licima, kao ni korišćenje u komercijalne svrhe, niti bilo koje druge svrhe, niti u bilo kojoj meri.

Na predmetnoj arhivi nije dozvoljeno na bilo koji način da se širi odnosno podstiče širenje neželjenih elektronskih poruka (tzv. spam) ili sličnih radnji.

Sve fotografije koje su preuzete iz ove arhive (http://photos.mnpressphoto.com) i objavljene u štampanim, elektronskim i ostalim medijima moraju biti potpisane, odnosno mora biti istaknut autor i izvor fotografije ("foto: autor / MN PRESS PHOTO ili samo "photo: MN PRESS PHOTO").

Nepotpisivanje ili krivo potpisivanje fotografija smatra se povredom autorskog prava u skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima te agencija MN PRESS PHOTO ima pravo da preduzme sve pravne korake za zaštitu autorskih prava te da zahteva od korisnika obeštećenje.


REGISTRACIJA KORISNIKA

 

Prilikom registracije na portal MN PRESS PHOTO korisnik je dužan da unese tačne i istinite podatke koji se traže pri registraciji. Činom registracije korisnik postaje u potpunosti odgovoran za sve aktivnosti nastale korišćenjem naloga.

Korisnički podaci za pristupanje sadržajima ne smeju se ustupati trećim licima, a agencija MN PRESS PHOTO se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu neovlašćenim korišćenjem korisničkog naloga od strane trećih lica.

Agencija MN PRESS PHOTO bez najave i objašnjenja ima pravo da onemogući korišćenje onim registrovanim korisnicima za koje sumnja da su prekšili pravila korišćenja.

Ukidanjem korisničkog naloga agencija MN PRESS PHOTO ne snosi odgovornost za eventualno nastalu štetu.


CENOVNIK


Cene fotografija iz arhive izražene su u evrima, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po kursu NBS.

Postoje posebni paketi za medijske kuće.

Moguća je prodaja fotografija i privatnim licima za ličnu, ali ne i komercijalnu, upotrebu. U slučaju zloupotrebe agencija MN PRESS PHOTO ima pravo da preduzme sve pravne korake za zaštitu autorskih prava te da zahteva od korisnika obeštećenje zbog zloupotrebe.

© 1998 - 2018 MN PRESS PHOTO All rights reserved

 

 

MN PRESS PHOTO

www.mnpressphoto.com
office@mnpressphoto.com